หน้าแรก

การทำปฎิทินด้วย Java Script ใน javascript


การทำปฎิทินด้วย Java Script

หลายท่านคงอยากที่จะแต่งเว็บไซด์ด้วย ปฎิทิน แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรหรือไม่รู้วิธีทำ วันนี้ผมเลยเอา Script นี้มาฝากกันนะครับ

1. สร้างไฟล์ demo.html เพื่อใช้ในการทดสอบ Script นะครับ แล้ว copy code ด้านล่างนี้ เอาไว้ที่ตำแหน่งที่เราต้องการจะให้ แสดงปฎิทินนะครับ

<script language=JavaScript>
<!-- Begin
var bg_color = "bgcolor=#dddddd";
var bg_color_head = "bgcolor=#444444"
var now = new Date();
var month_array = new Array("January" ,"February" ,"March" ,"April" ,"May" ,"June" ,"July" ,"August" 
,"September" ,"October" ,"November" ,"December");
document.write("<form name=date_list><table "+ bg_color +"><tr style='font-family:MS Sans Serif;font-size:8pt;'> 
<td style='font-family:MS Sans Serif;font-size:8pt;'>");
document.write("<select name=month onchange=change_month(this.options.selectedIndex)>");
for(i=0;i<month_array.length;i++) //ส่วนที่ให้แสดงเดือน
{
if (now.getMonth() != i)
{document.write ("<option value="+i+">"+month_array[i]);}
else
{document.write ("<option value="+i+" selected>"+month_array[i]);}
}
document.write("</select>");
document.write("</td><td>");
document.write ("<select name=year onchange=change_year(this.options[this.options.selectedIndex])>");
for(i=1950;i<3000;i++) //ส่วนที่กำหนดให้แสดงปี พ.ศ.
{
if (now.getYear() != i)
{document.write("<option value="+i+">"+(i+543));}
else
{document.write("<option value="+i+" selected>"+(i+543));}
}
document.write("</select></td></tr><tr style='font-family:MS Sans Serif;font-size:8pt;'><td colspan=2><center>");
document.write("<table bgcolor=white border=0 cellspacing = 0 cellpading = 0 width=100%> 
<tr style='font-family:MS Sans Serif;font-size:8pt;' "+ bg_color_head +" align=center>");
document.write("<td><font color=yellow>Mo</font></td><td><font color=pink>Tu</td>
<td><font color=#00ff66>We</td><td><font color=orange>Th</td><td><font color=#CCF2FF>Fr</td>
<td ><font color=violet>Sa</td>
<td ><font color=red>Su</td>");
document.write("</tr><tr style='font-family:MS Sans Serif;font-size:8pt;'>");
for(j=0;j<6;j++) //ส่วนที่ให้แสดงวันที่
{
for(i=0;i<7;i++)
{
document.write("<td style='font-family:MS Sans Serif;font-size:8pt;' align=center id=d"+i+"r"+j+"></td>")
}
document.write("</tr>");
}
document.write("</table>");
document.write("</center></from></td></tr></table>");
var show_date = new Date();
function set_cal(show_date)
{
begin_day = new Date (show_date.getYear(),show_date.getMonth(),1);
begin_day_date = begin_day.getDay();
end_day = new Date (show_date.getYear(),show_date.getMonth()+1,1);
count_day = (end_day - begin_day)/1000/60/60/24;
input_table(begin_day_date,count_day);
}
set_cal(show_date);
function input_table(begin,count)
{
init();
j=0;
if (begin!=0){i=begin-1;}else{i=6}
for (c=1;c<count+1;c++)
{
colum_name = eval("d"+i+"r"+j);
if ((now.getDate() == c)&&(show_date.getMonth() == now.getMonth())&&(show_date.getYear() == now.getYear())) {
colum_name.style.backgroundColor = "#ff3399";colum_name.style.color = "white";};
colum_name.innerText = c;
i++;
if (i==7){i=0;j++;}
}
}
function init()
{
for(j=0;j<6;j++)
{
for(i=0;i<7;i++)
{
colum_name = eval("d"+i+"r"+j);
colum_name.innerText = "-";
colum_name.style.backgroundColor ="";
colum_name.style.color ="";
}
}
}
function change_month(sel_month)
{
show_date = new Date(show_date.getYear(),sel_month,1);
set_cal(show_date);
}
function change_year(sel_year)
{
sel_year = sel_year.value;
show_date = new Date(sel_year,show_date.getMonth(),1);
set_cal(show_date);
}
// End -->
</script>


การตรวจสอบรหัสบัตรประชาชน การเปิดดูรูปภาพแบบ popup และรูปภาพค่อยๆ ขยายขึ้นมา
บทความที่เกี่ยวข้อง

ดูบทความ javascript ทั้งหมด »